Các trường hợp được chỉ định thầu và điều kiện áp dụng: gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 2 tỷ đồng